Bescherming persoonsgegevens

Bij Trimsalon Snoet hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

1. Contactgegevens:

 • Website: trimsalonsnoet.nl
 • Adres: KJ de Vriezestraat 44
 • Postcode: 9648HB Wildervank
 • Email: trimsalonsnoet@gmail.com

2. Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:[1]

 • - Voor- en achternaam
 • - Geslacht
 • - Adresgegevens
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:[2]

 • – om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken.
 • – te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
 • – Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)
 • – om u op de hoogte te houden van acties en aanbiedingen

3. Onze website, trimsalonsnoet.nl

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.[3]Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden.[4]Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd.[5]Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.[7]Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.[8]

6. Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.[9]

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: trimsalonsnoet@gmail.com. Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.

7. Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via trimsalonsnoet@gmail.com zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.[10]

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.[11]

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Anita Bakker, eigenaar Trimsalon SnoetToelichting bij de punten in de tekst.

[1]. De hier opgesomde soorten van gegevens zijn alleen een voorbeeld. Meer of andere gegevens kunnen hier ook worden opgenomen. Voor de volledigheid vermelden we dat de naam en het ras van een huisdier geen persoonsgegevens zijn die hier moeten worden genoemd, het mag natuurlijk wel.

[2]. We hebben hier twee voorbeelden opgenomen. Als de gegevens voor meer doeleinden worden gebruikt kan dat hier ook worden opgenomen.

[3]. Functionele cookies vormen geen gevaar voor de privacy van de gebruiker. Deze cookies hebben enkel het doel om de website goed te laten functioneren. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat items in een winkelmandje worden opgeslagen zodat ze kunnen worden afgerekend. Analytische cookies, bijvoorbeeld van Google Analytics, bewaren wel gegevens over de gebruiker en vormen om die reden wel een potentieel risico voor de privacy. In dit model zijn we er echter vanuit gegaan dat de analytische cookies worden geanonimiseerd door Google. Als de cookies zijn geanonimiseerd zijn ze niet langer herleidbaar tot een persoon en is het risico voor de privacy van de persoon in principe dus geweken. Als u andere cookies gebruikt of de cookies niet worden geanonimiseerd, kan dat hier worden aangepast of aangevuld. De beheerder van uw website kan u vertellen welke cookies op uw website worden gebruikt en of die worden geanonimiseerd. Als u nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen.

De zin: “Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden” is alleen van toepassing als analytische cookies worden gebruikt.

4. Het is mogelijk om hier een andere termijn in te vullen. Van belang is wel dat kan worden uitgelegd waarom voor een langere termijn is gekozen. Het uitgangspunt van de AVG is om persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren.

5. Hier kunnen alle maatregelen worden opgenomen die worden genomen, denk bijvoorbeeld aan:

 • – Het gebruik van beveiligde software (een door Microsoft/Apple ondersteunde versie van Windows/MacOS met de meest recente beveiligingsupdate valt hier ook onder).
 • – Een beveiligde verbinding met de website.
 • - Het voorkomen van toegang tot de gegevens door onbevoegden.

6. We zijn er vanuit gegaan dat u de persoonsgegevens niet aan anderen verkoopt, als dat wel het geval is dan kan dat hier worden toegevoegd. Houdt er in dat geval ook rekening mee dat dit niet altijd is toegestaan en dat er wellicht aan aanvullende eisen moet worden voldaan.

7. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is verplicht. Als VVTN lid ontvangt u een model van een verwerkersovereenkomst die u met de dienstverleners die toegang hebben tot persoonsgegevens, denk bijvoorbeeld aan de boekhouder en de website beheerder, kunt sluiten. Deze rechten hebben alle personen op grond van de AVG. Het is niet mogelijk om hier van af te wijken.

8. Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar gelden aanvullende eisen. We hebben er daarom voor gekozen om in het model op te nemen dat geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 worden verwerkt. Als het voor jouw onderneming wel van belang is om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken dan moet dat in de privacy policy worden opgenomen. Zorg er in dat geval wel voor dat je aan de eisen voldoet, waaronder toestemming van ouders/verzorgers van het betreffende kind.

9. Onder geautomatiseerde besluitvorming op basis van persoonsgegevens met gevolgen voor personen valt bijvoorbeeld het nemen van besluiten over het verstrekken van een lening of het aangaan van een overeenkomst op basis van persoonsgegevens. Dit lijkt ons niet van toepassing op de leden van de NVVT.